ترانکینگ دیواری مدل Adaptable گوشه داخلی کادر فلزی برای نصب جعبه پریز کف خواب روی Gang frame فلزی Legrand Cat No. 89636/37 Gang frame فلزی غیر آهنی Legrand Cat No. 89634 Gang frame فلزی غیر آهنی Legrand Cat No. 89634 ترانکینگ دفنی متشکل از کانال کلیپسی Legrand Cat No. 89667 x3 ترانکینگ دفنی متشکل از کانال کلیپسی Legrand Cat No. 89667 x3 ترانکینگ دفنی متشکل از کانال کلیپسی Legrand Cat No. 89667 x3 ترانکینگ دفنی متشکل از کانال کلیپسی Legrand Cat No. 89667 x3 ترانکینگ دفنی متشکل از کانال کلیپسی Legrand Cat No. 89667 x3 ارتفاع قابل تنظیم از 56 تا 140mm

ترانکینگ دفنی متشکل از کانال کلیپسی Legrand Cat No. 89667 x3