• نصب soluflex

نصب soluflex

video
play-sharp-fill

راهنما:

اﺯﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻥ ﻓﺮﺵ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥﺭا ﻣﺴﻄﺢ ﻭﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﻓﺮﺵ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﻮﻟﻮﻓﻠﻜﺲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺁكوﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨد. ﺍﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺭﺍﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺩﻳﻮﺍر 10 سانت فاصله (براي انبساط ) قرار دهيد. ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ طرح كابل كشي ﻃﺮﺡكابل ﻛﺸﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬﻱ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳد.ﺩﺭ ﻫر100ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻳﻚ ﻛﺎﺷﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪﺯﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐﻛﻨﻴﺪ،ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اين كاشي ها بيش از 14 متر باشد .ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎﻱ ﻛﻒرا باتعبيه مناسب درمحل نصب كرده و بسته به ارتفاع كف ازكاشي هاي ورودي خروجي كابل به صورت مناسب استفاده كنيد و در نهايت ميتوان از كف پوشهاي مناسب روي سطح آن استفاده كرد .

                                                                                                    ***

Hide picture