• نمایشگاه لگراند فرانسه

نمایشگاه لگراند فرانسه

آدسا در نمایشگاه اله کامپ - تهران- 86

آدسا در نمایشگاه صنعت و ساختمان-تهران - 86

آدسا در نمایشگاه اتو کامپ - اصفهان- 86

آدسا در نمایشگاه اکسپو - کیش - 86

آدسا در نمایشگاه صنعت و ساختمان- تهران -85

آدسا در نمایشگاه برق -تبریز - 85

آدسا در نمایشگاه استان گلستان - 85

آدسا در نمایشگاه -بندر عباس - 84

آدسا در نمایشگاه اصفهان - 83

آدسا در نمایشگاه اله کامپ 83

آدسا در نمایشگاه اله کامپ 82