• دعوت به همکاری
دعوت به همکاری با آدسا

فرم زير را به صورت کامل و صحيح تکميل نموده ، پس از بررسي درصورت نياز و صلاحديد با شما جهت مصاحبه حضوري تماس گرفته خواهد شد . لازم به ذکر است که ارسال مشخصات يا مدارک به منزله استخدام قطعي نمي باشد .