• ترانکینگ دیواری خانواده Fully assembled لگراند فرانسه

ترانکینگ دیواری خانواده Fully assembled لگراند فرانسه

ترانکینگ دیواری 10424 لگراند فرانسه

ترانکينگ دیواری لگراند مدل Fully assembled

ترانکینگ 50*80 لگراند مدل fully assembled

Legrand fully assembled Trunking 80 x 50 Cat. No 104 62

مشخصات فنی داکت و ترانکینگ 80*50 لگراند

ترانکینگ دیواری لگراند 50*80 Fully Assembled DLP Trunking 80 x 50
ترانکینگ دیواری لگراند 50*85 با درب 65mm
Legrand Cat No. 10462

معرفی اتصالات

Flat Junction
سه راهی برای اتصال به ترانکینگ دهانه 80mm و عمق 50mm
Legrand Cat No. 10735

گوشه تخت داکت لگراند 80*50Changeable Flat Angle
گوشه تخت °90
برای ترانکینگ سایز 80×50
Legrand Cat No. 10767

گوشه خارجی داکت لگراند 80*50Changeable external angle
گوشه خارجی °60 تا °120
برای ترانکینگ های عمق 50
Legrand Cat No. 10622

گوشه داخلی داکت لگراند 80*50Changeable internal angle
گوشه داخلی °85 تا °95
برای ترانکینگ های عمق 50mm
Legrand Cat No. 10602

Cover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 65mm
Legrand Cat No. 10801

اتصال بدنه ترانک دیواری لگراند فرانسهBody joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
Legrand Cat No. 10691

مسدود کننده ترانکینگ لگراندEnd Cap
مسدود کننده برای ترانکینگ 80×50
Legrand Cat No. 10722

پارتیشن زیر درب ترانکینگSeparation partition
پارتیشن زیر درب برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10582

a 2 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب65mm
Legrand Cat No. 10952

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm لگراندa 4 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10954

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mma 6 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10956

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mma 8 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10958

ترانکینگ 50*105 لگراند مدل fully assembled

Legrand fully assembled Trunking 105 x 50 Cat.No 104 24

مشخصات فنی داکت و ترانکینگ 105*50 لگراند

ترانکینگ دیواری لگراند 50*105 با درب 65Fully Assembled DLP Trunking 105 x 50
ترانکینگ دیواری لگراند 50*105 با درب 65mm
Legrand Cat No. 10424

معرفی اتصالات

Flat Junction
سه راهی برای اتصال به ترانکینگ دهانه 105mm و عمق 50mm
Legrand Cat No. 10740

گوشه تخت ترانکینگ اورجینال لگراند Changeable Flat Angle
گوشه تخت °90 برای ترانکینگ سایز 150×50با درب 65mm
Legrand Cat No. 10786

گوشه خارجی داکت دیواری لگراند Changeable external angle
گوشه خارجی °60 تا °120
برای ترانکینگ 105X50 با درب 65mm
Legrand Cat No. 10619

گوشه داخلی ترانکینگ دیواری لگراند Changeable internal angle
گوشه داخلی °85 تا °95
برای ترانکینگ 105X50 با درب 65mm
Legrand Cat No. 10605

اتصال بدنه ترانک دیواری لگراند فرانسهBody joint
قطعه اتصال بدنه برای ترانکینگ105×50 درب65mm
Legrand Cat No. 10696

اتصال درب ترانک دیواری لگراند اورجینالCover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 65mm
.
Legrand Cat No. 10801

پارتیشن زیر درب ترانکینگSeparation partition
پارتیشن زیر درب
برای ترانکینگ عمق 50mm
Legrand Cat No. 10582

مسدود کننده ترانکینگ لگراند اصلEnd Cap
مسدود کننده برای ترانکینگ 50×105با درب65mm
Legrand Cat No. 10700

a 2 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10952

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm لگراندa 4 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10954

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mma 6 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10956

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mma 8 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10958

ترانکينگ 50*150 لگراند مدل fully assembled

Legrand fully assembled Trunking 150 x 50 Cat.No 104 27

مشخصات فنی داکت و ترانکینگ 150*50 لگراند

ترانکینگ دیواری لگراندسایز 150 اورجینالFully Assembled DLP Trunking 150 x 50
ترانکینگ دیواری لگراند 50*150 با دو درب 65mm
Legrand Cat No. 10427

معرفی اتصالات

مسدود کننده ترانکینگ لگراندEnd Cap
مسدود کننده
برای ترانکینگ 50×150
Legrand Cat No. 10703

گوشه تخت داکت لگراند 80*50Changeable Flat Angle
گوشه تخت °90
برای ترانکینگ سایز 50×150
Legrand Cat No. 10789

گوشه داخلی داکت لگراند 150*50Changeable internal angle
گوشه خارجی °60 تا °120 برای ترانکینگ های سایز 150 و 195 با دو درب
Legrand Cat No. 10635

گوشه خارجی دارای پارتیشن داکت لگراند 150*50Changeable external angle
گوشه داخلی °85 تا °95 برای ترانکینگ های سایز 150 و 195 با دو درب
Legrand Cat No. 10606

Cover joint  for width 65 mm
قطعه اتصال درب 65mm
.
Legrand Cat No. 10801

اتصال بدنه ترانک دیواری لگراند فرانسهBody joint
قطعه اتصال بدنه ترانکینگ
.
Legrand Cat No. 10691

Flat Junction
سه راهی برای اتصال به ترانکینگ دهانه 105mm و عمق 50mm
Legrand Cat No. 10737

Flat Junction
سه راهی برای اتصال به ترانکینگ دهانه 80mm و عمق 50mm
Legrand Cat No. 10735

a 2 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 2 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10952

کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm لگراندa 4 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 4 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10954

کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mma 6 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 6 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10956

کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mma 8 modules Mosaic support
for cover 65 mm
کادر و پایه 8 ماژول برای درب 65mm
Legrand Cat No. 10958

فریم ها و تجهیزات جانبی قابل نصب بر روی داکت و ترانکینگ دیواری لگراند مدل Legrand Fully assembled

Legrand fully assembled DLP Trunking accessories

قطعه فزاینده فضای ترانکینگ لگراند

Capacity change

Cat No.  106 87 + 10688

نگهدارنده کابل لگراند

Clip for 65، 85 and 180 mm cover

Cat No. 106 81 / 82 / 86

پایه نگهدارنده کابل

Cable tie base

Cat No. 308 81

افزایش ظرفیت ترانکینگ لگراند دو طبقه

Capacity change

Cat No. 106 87 + 106 88 + 106 89

مدیریت کابل در سه راهی داکت لگراند

cable management for flat junction

Cat No. 107 83

قطعه مدیریت کابل در گوشه داخلی داکت و ترانک لگراند

cable management for flat angle

Cat No. 107 82

قطعه پوشاننده دیوار در ترانک لگراند

Wall crossing

Cat No. 106 98

قطعه مدیریت کابل در گوشه داخلی ترانک لگراند

cable management for external angle

Cat No. 107 81

قطعه اتصال به فلور داکت لگراند

Junction for floorduct

Cat No. 106 90

cable management for internal angle

Cat No. 107 80

رابط اتصال ترانکینگ به فلورداکت لگراند

Junction for change

Cat No. 107 70 / 71 / 72 / 73

تصاویر نصب شده نمونه کار تجربی on site

با استفاده از تجهیزات بالا ،به این کیفیت در نصب ترانکینگ دیواری لگراند می توان دست یافت.

ترانکینگ و داکت لگراند 150
نصب نگهدارنده کابل در ترانکینگ دیواری لگراند 50*150
نصب گوشه تخت ترانکینگ دیواری لگراند

هدایت سه نوع کابل برق ،شبکه و تلفن در گوشه داخلی و گوشه تخت به کمک پارتیشن ،Division و قطعه های  Legrand Cat No. 10782 ،Legrand Cat No. 10780 و Legrand Cat No. 30881

Legrand Adabtable DLP Trunking support frames

legrand Mosaic support for cover 65 mm - 8 modules

Mosaic support  for cover 65 mm

8 modules

Cat No. 109 58

legrand Mosaic support for cover 65 mm 6 modules

Mosaic support  for cover 65 mm

6 modules

Cat No. 109 56

legrand Mosaic support for cover 65 mm 4 modules

Mosaic support for cover 65 mm

4 modules

Cat No. 109 54

legrand Mosaic support for cover 65 mm 2 modules

Mosaic support  for cover 65 mm

 2 modules

Cat No. 109 52

دو اصطلاح مهم " مکانیزم " و " ماژول " در خانواده کلید و پریز موزاییک پروگرام

مکانیزم/ Mechanism

در خانواده کلید و پریز های موزاییک پروگرام , دو اصطلاح پر کابرد و جدید “مکانیزم/ Mechanism ” و” مودول/ ماژول (module) ” توسط لگراند فرانسه تعریف شده اند که در مکالمات روز مره افراد زیادی معانی آنها را اشتباه و جابجا به کار میگیرند. بطوریکه اصطلاح “مکانیزم ” به قطعه اصلی داخل قاب کلید و پریز ها اطلاق می گردد.  لگراند فرانسه از اصطلاح مکانیزم برای شمارش ، بیان کاربرد ، تعیین نوع هر کلید و پریز و معرفی المان های مختلف به کار رفته در هر نقطه از پلان پروژه استفاده می نماید . مثلا” در پروژه ها میگوییم ، 2 عدد مکانیزم برق شهری ، یا 15 عدد مکانیزم تلفن و یا یک عدد مکانیزم شبکه .

مودول/ ماژول module

اصطلاح مودول یا ماژول صرفا” بیان کننده ابعاد فیزیکی و سایز بدنه مکانیزم ها در خانواده موزاییک پروگرام می باشد. و مفهوم آن فقط برای محاسبه ظرفیت لازم در داخل قاب و کادرحلقه انتخابی و یا مثلا برای سنجش خرید جعبه پریز کف خواب متناسب با سر جمع سایز مکانیزم ها استفاده می شود. مثل سایز مکانیزم های برق شهری که چون پهن هستند سایز آنها ذاتا” دو ماژول می باشد. یا برخی مکانیزم های باریک شبکه که سایز آن یک مودول هست. به این ترتیب به صرف بیان اصطلاح ” مودول ” ، آن به معنی و مفهوم شمارش کردن تعداد و یا نام بردن کلید و پریزها نخواهد بود. به بیان دیگر اصطلاح مودول َ هرگز به معنی تعداد پورت و یا ابزاری برای شمارش المانهای بکار رفته در طرح یک مجموعه کلید و پریز نمی باشد.

الگوی سایز و ابعاد مکانیزم موزاییک پروگرام

1 – پریز یا کلید موزاییک پروگرام با سایز یک ماژول یعنی ،‌ مکانیزم باریک ، به شکل مستطیل و به ابعاد 45X22/5 میلیمتر .

2 – پریز یا کلید موزاییک پروگرام با سایز دو ماژول یعنی ، مکانیزم پهــن ، به شکل مربع و به ابعاد 45X 45 میلیمتر .

3 – در مورد مکانیزم های پریز برق ، تقریبا در هیچ استانداردی به جز استاندارد برق ایتالیاَ‌، تولیداتی برای نوع باریک و یک مودول آن وجود ندارد .

4 – کوچکترین واحد مکانیزم ساخته شده لگراند که بیشتر در خصوص Voice و Data  کاربرد دارند ، یک ماژول می باشد.

راهنمای انتخاب سایز ترانکینگ لگراند بر حسب حجم کابل برق و شبکه

تنها ترانکینگ دفنی کلیپسی با‏قابلیت ایجاد کانال‏‏ های متعدد کابل 

دارای جعبه تقسیم /کف خواب فلزی با امکان تنظیم ارتفاع

با قابلیت پیکربندی

دارای ترانکینگ با سایز های بسیار بزرگ

فراوانی بیشتر و 100% مودولار متعلقات

برای  اتصال به ستون مجازی های لگراند

قابل اتصال به جعبه پریز های روکار لگراند – انتقال کفی کابل

مناسب برای Home/Office و پروژه های دوربین مدار بسته

دارای گوشه و زوایا برای اتصال به سایر ترانکینگ ها

معرفی انواع ترانکینگ های لگراند فرانسه به ترتیب سایز

برای آشنایی بیشتر کارفرمایان ، مشاوران و طراحان پروژه

محصول دکوراتیو اختصاصی بازار کشور فرانسه

مناسب برای نصب رومیزی و سه کنج کف ، سقف و دیوارها

اتصالات پیشرفته تر ترانکینگ های لگراند

برای ایجاد کیفیت و تضمین دوام پروژه

 داکت با گوشه های کلیپسی و بدنه با دوام  بیشتر

مناسب برای مصارف چند منظوره در انواع شبکه ها