• ترانکينگ دفنی لگراند متشکل از کانال کلیپسی (چند محفظه ای)

ترانکينگ دفنی لگراند متشکل از کانال کلیپسی (چند محفظه ای)

ترانکینگ لگراند مدل دفنی ویژه راهکار سیستم توزیع دفنی / بتنی لگراند فرانسه و مخصوص نصب با جعبه پریز/ کف خواب های توکار فلزی (غیر آهنی) لگراند می باشند. به نحوی که نوع طراحی بینظیر این نوع ترانکینگ لگراند ، امنیت فرکانسی رسانه ها و پشتیبانی از قوانین خم و Separation را به شکلی هوشمندانه و کاملا منعطف ، تامین نموده است. چون آنها قادرند تا با اتصال کلیپسی به یکدیگر ،تا چندین کانال ایجاد نمایند.

در طرح تولید هر دو جزء سیستم ، یعنی ترانکینگ دفنی لگراند و جعبه کف خواب لگراند فلزی (غیر آهنی) بکار رفته در این راه حل , توان تحمل وزن و فشار مصالح ساختمانی و بتن ریزی پیش بینی شده و برای سالهای متمادی کاملا” مقاوم هستند.

ترانکینگ لگراند مدل دفنی ویژه راهکار سیستم توزیع دفنی / بتنی لگراند فرانسه و مخصوص نصب با جعبه پریز/ کف خواب های توکار فلزی (غیر آهنی) لگراند می باشند. به نحوی که نوع طراحی بینظیر این نوع ترانکینگ لگراند ، امنیت فرکانسی رسانه ها و پشتیبانی از قوانین خم و Separation را به شکلی هوشمندانه و کاملا منعطف ، تامین نموده است. چون آنها قادرند تا با اتصال کلیپسی به یکدیگر ،تا چندین کانال ایجاد نمایند.

در طرح تولید هر دو جزء سیستم ، یعنی ترانکینگ دفنی لگراند و جعبه کف خواب لگراند فلزی (غیر آهنی) بکار رفته در این راه حل , توان تحمل وزن و فشار مصالح ساختمانی و بتن ریزی پیش بینی شده و برای سالهای متمادی کاملا” مقاوم هستند.

با ترکیب کانال های کلیپسی دفنی ، جعبه پریز های کف خواب
و Gang frame فلزی لگراند تمام نیازهای آتی پروژه با هر نوع
چیدمان در آینده را با دسترسی به هر نقطه از پلان پوشش می دهد.

Legrand concrete solution !

Legrand concrete solution !

با ترکیب کانال های کلیپسی دفنی ، جعبه پریز های کف خواب و Gang frame فلزی لگراند تمام نیازهای آتی پروژه با هر نوع چیدمان در آینده را با دسترسی به هر نقطه از پلان پوشش می دهد.

حذف فرایند فنر کشی در ترانکینگ دفنی لگراند فرانسه

یکی از بزرگترین مزیت های ترانکینگ دفنی لگراند فرانسه ، بی نیاز بودن پروژه ، از فنر کشی و آسیب های آن در طول نصب و عملیات توزیع کابل است . بطوریکه تنها با سُر دادن کابل های شبکه و برق ، می توان آنها را بدون نگرانی از خسارت احتمالی ، یا هر گونه انسداد بعدی ناشی از نشست ساختمان در مسیر کانال ها توزیع نمود . حالا امکان پیمایش کف خواب به کف خواب به هر نقطه دلخواه از پلان ساختمان فراهم شده است چه با داشتن manhole یا بدون آن .

کانال های دفنی لگراند قابلیت اتصال به یکدیگر تا عرض 350mm ( 7 کانال) را دارند و بوسیله بست اتصال در فواصل یک متری به زمین محکم می شوند . به استثنای نصب بست های نگهدارنده ترانکینگ به کف اصلی ، پایداری این سیستم بر مبنای مکانیک خار و زبانه موجود در لبه های کناری کانال ها بنا نهاده شده و کاملاً بی نیاز از  پیچ و مهره است .

تشکیل مختصات متقاطع به یمن Gang frame فلزی (غیر آهنی) دو طبقه و ترانکینگ دفنی لگراند

PVC Floor Duct 200X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 4   Sold Out

PVC Floor Duct 200X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 4
Length: 2 m

 PVC Floor Duct 150X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 3   Sold Out

 PVC Floor Duct 150X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 3
Length: 2 m

PVC Floor Duct 100X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 2   Sold Out

PVC Floor Duct 100X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 2
Length: 2 m

ترانکینگ دفنی لگراند

PVC Floor Duct 50X28 mm:
Legrand Cat No. 89660  X 1   Sold Out

PVC Floor Duct 50X38 mm:
Legrand Cat No. 89667  X 1
Length: 2 m

ترانکینگ دفنی لگراند

PVC Floor Duct 50X28 mm:
Legrand Cat No. 89660  X 1   Sold Out

PVC Floor Duct 50X38 mm:
Legrand Cat No. 89667  X 1
Length: 2 m

PVC Floor Duct 100X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 2   Sold Out

PVC Floor Duct 100X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 2
Length: 2 m

 PVC Floor Duct 150X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 3   Sold Out

 PVC Floor Duct 150X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 3
Length: 2 m

PVC Floor Duct 200X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 4   Sold Out

PVC Floor Duct 200X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 4
Length: 2 m

Fixing /Coupling Accessories

Legrand Cat No. 89674      For width 100 mm
Legrand Cat No. 89675      For width 150 mm
Legrand Cat No. 89676      For width 200 mm
Legrand Cat No. 89677      For width 250 mm
Legrand Cat No. 89678      For width 300 mm

PVC Floor Duct 100X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 2   Sold Out

PVC Floor Duct 100X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 2
Length: 2 m

ترانکینگ دفنی لگراند

PVC Floor Duct 50X28 mm:
Legrand Cat No. 89660  X 1   Sold Out

PVC Floor Duct 50X38 mm:
Legrand Cat No. 89667  X 1
Length: 2 m

PVC Floor Duct 200X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 4   Sold Out

PVC Floor Duct 200X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 4
Length: 2 m

 PVC Floor Duct 150X28 mm:
Legrand Cat No. 89660 X 3   Sold Out

 PVC Floor Duct 150X38 mm:
Legrand Cat No. 89667 X 3
Length: 2 m

گنگ فریم فلزی ، کانال دفنی و بست اتصال لگراند فرانسه

.

Legrand Cat No. 89674      For width 100 mm
Legrand Cat No. 89675      For width 150 mm
Legrand Cat No. 89676      For width 200 mm
Legrand Cat No. 89677      For width 250 mm
Legrand Cat No. 89678      For width 300 mm

Fixing /Coupling Accessories

گنگ فریم فلزی ، کانال دفنی و بست اتصال لگراند فرانسه

راهنمای نصب کانال کلیپسی عمق 38mm لگراند فرانسه

1. تنظیم ارتفاع Gage frame فلزی غیر آهنی 56-140mm

ساخت ترانکینگ دفنی لگراند با کانال کلیپسی2. اتصال کانال های کلیپسی برای ایجاد ترانکینگ دفنی

اتصال ترانکینگ دفنی به گنگ فریم فلزی غیر آهنی3. قرار دادن ترانکینگ دفنی در Gang frame فلزی غیر آهنی

نصب بست اتصال ترانکینگ دفنی لگراند4. محکم کردن ترانکینگ دفنی به زمین با بست های اتصال

نصب صفحه فلزی روی گنگ فریم فلزی5. قرار دادن صفحه های فلزی در چهار طرف Gang frame فلزی غیر آهنی

بتن ریزی پس از نصب ترانکینگ دفنی6. ریختن بتن

برای مشاهده نصب جعبه پریز کف خواب بر روی Gang frame می توانید به قسمت “راهنمای مراحل نصب جعبه پریز کف خواب فلزی” مراجعه نمایید .

راهنمای انتخاب سایز و تعداد کانال عمق 38mm مورد نیاز ترانکینگ دفنی لگراند فرانسه

روش تهیه صورت براورد تعدادی کانال کلیپسی عمق 38mm لگراند فرانسه

برای انتخاب سایز و یا تعداد کانال های کلیپسی در ترانکینگ دفنی لگراند ، ابتدا بابد انواع کابل های مورد نیاز برای پروژه ، از قبل شناسایی شده و حجم آن ها محاسبه گردد ، سپس با مقایسه حجم هر مدل کابل با جدول ظرفیت کانال دفنی لگراند تعداد کانال ها از فرمول N+1  براورد گردد .

برای مثال برای پروژه ای با سه نوع رسانه شامل کابل های برق ،شبکه و تلفن ( که حجم هر کدام متناسب با ظرفیت یک کانال است ) باید از ترانکینگ دفنی لگراند 4 کانال استفاده کرد .

تعداد کانال ها ممکن است در کل پروژه برابر نباشد و در مناطقی که عبور کابل بیشتر است به تعداد کانال بیشتری نیاز باشد .

گنگ فریم فلزی لگراند قابلیت اتصال به حداکثر 7 کانال کلیپسی را دارد .

ترانکینگ دفنی چهار کانال لگراندکانال کلیپسی دفنی دهانه 50mm با عمق 28 mm

الف. محاسبه حجم کابل هر کانال

جدول محاسبه حجم کابل برق

تخمین حجم کابل برق در ترانکینگ

جدول محاسبه حجم کابل شبکه

محاسبه حجم کابل شبکه لگراند در ترانکینگ لگراند

ب. تطبیق حجم کابل با ظرفیت ترانکینگ دفنی لگراند

Cabling capacity for PVC floor duct

جدول ظرفیت کابل در ترانکینگ دفنی لگراند فرانسه

ظاهری زیبا و مدرن ، امکان ارتباط با ترانکینگ های روکار کف

قابل تجهیز با انواع کلید و پریز های mosaic programme

تحمل وزن 3 تن بر متر مربع

صفحات عایق صدا و آکوستیک از جنس ورقه های فولادی گالوانیزه ، قابل بازیافت و مقاوم در برابر آتش سوزی

ارتفاع قابل تنظیم از 75 تا 105 میلی متر ، درپوش با روکش فولاد ضد زنگ 

امکان هماهنگی با طراحی کف ،قابل استفاده در کف کاذب غیر لگراند

رهایی از فنر کشی و پیشگری از آسیب رسیدن به رسانه ها ،دسترسی همیشگی به رسانه ها ، تحمل وزن و فشار بالای مصالح ساختمانی